Reglement GGRD maart 2014

Reglement interkerkelijke Gospelgroep ‘De Regenboog’ te Dokkum.

Datum oprichting: 1 oktober 1985 Chr. Geref. Kerk “de Oase” te Dokkum

 

Repetitie:

De repetitie van de gospelgroep is op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Chr. Geref. Kerk aan de Stationsweg 39 in Dokkum. De avond wordt begonnen met gebed, gedicht, o.i.d.

De volgende groepsregels zijn van toepassing;

 • Goede motivatie en inzet, dus niet al te gemakkelijk afzeggen voor repetities en optredens. Dat is immers niet motiverend voor de dirigent en hen die er wel zijn.

 • Goede concentratie! Let op de aanwijzingen van de dirigent

  noteer deze evt. met potlood in de muziek

 • Probeer op tijd aanwezig te zijn!

  Bij verhindering vooraf afmelden met opgaaf van reden bij de voorzitter of een ander bestuurslid

 • Bij afwezigheid zelf informeren of er belangrijke dingen zijn besproken!

 • Incidenteel thuis instuderen van liederen

  bijvoorbeeld bij concerten e.d.

 • Bij ontevredenheid, dit graag melden bij een bestuurslid.

  Niet onderling bespreken in de groep, dit veroorzaakt irritatie.

 • Aan het eind van de repetitie worden mededelingen gedaan en wordt een rondvraag gehouden, waarbij leden ook bijzonderheden kunnen meedelen.

 • Ook kunnen mededelingen via email aan de leden worden gedaan of via de telefooncirkel vanuit het bestuur.

 • Kijk bij voorkeur regelmatig op de website voor nieuws, of reageer middels een  bericht via de ledenpagina's. 

 • Om de twee weken is de repetitie samen met het combo volgens het repetitierooster, welke rondgemaild wordt. Hierin staan ook de vakanties vermeld.

Lidmaatschap:

De minimale toetredingsleeftijd is 18 jaar. De contributie bedraagt per lid € 12,50 per maand.

Men dient dit bedrag over te boeken per 5e van elke maand middels een zelf bij de bank te regelen periodieke overboeking op IBAN: NL42RABO 0320 291 650.

Voor nieuwe leden geldt dat de eerste twee repetities proefrepetities zijn. De comboleden zijn vrij van contributie.

Voor de groep kan een tijdelijke ledenstop gelden. Het maximum aantal zangleden is vastgesteld op 40, verdeeld als volgt: 14 sopranen, 14 alten, 6 tenoren en 6 bassen.

Hier kan in goed onderling overleg met de dirigent vanaf geweken worden.

Bij beëindigen van het lidmaatschap wordt te zijner tijd de toegang tot de ledenpagina's van de website geblokkeerd. Ook dient men de muziekstukken in te leveren!

Muziekstukken blijven eigendom van de vereniging en deze mogen ook niet zonder toestemming van de uitgever gecopieerd worden, ook niet voor eigen gebruik!

Optredens:

Men behoort bij optredens aanwezig te zijn, als men heeft toegezegd.(alleen wegens dringende redenen afzeggen).

Als er een verzoek voor een optreden binnenkomt, wordt gevraagd wie mee kunnen. Leden die op dat moment het nog niet kunnen zeggen, moeten z.s.m. uitsluitsel geven,

bij voorkeur binnen 1 week.

Voor aanvang van een optreden komen we ter plaatse even bij elkaar voor een peptalk en een gebed. 

Er wordt tijdens een optreden zonder map gezongen.

Men dient gepaste kleding te dragen: effen zwart met een toe te wijzen kleuraccent van de regenboog.   

 

Corveedienst:

Volgens een opgesteld rooster worden er telkens 2 leden aangewezen voor de corveedienst.

De volgende taken worden uitgevoerd:

 

Op de repetitieavond om 19:45 de zaal in orde maken, zoals stoelen klaarzetten e.d.

 

Op een combo-avond benodigdheden, zoals drumstel en versterking klaarzetten .

 

In de pauze thee zetten en koffie/thee inschenken.

 

Na de repetitie eindigen met een gebed of gedicht.

 

Zaal opruimen inclusief de helft van de stoelen (andere helft kan bljven staan) en combo benodigdheden.

 

corveeërs mogen samen het laatste te zingen lied uitkiezen op de repetities.

 

vrijgesteld van corvee zijn de comboleden, opbouwploeg en het bestuur.

 

Algemene zaken:
De vereniging heeft een bestuur bestaande uit : Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, en Algemeen lid.
De aanstelling van bestuursleden vindt voor 4 jaar plaats tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering en worden benoemd uit de leden van de vereniging, zoals beschreven in de Statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken en vergaderd ongeveer 7x per jaar.
Door verslag hiervan te doen op de website, kunnen de leden volgen wat de gang van zaken is binnen de vereniging.
De website wordt ook gebruikt om het lief en leed binnen de groep bij te houden.
Hiervoor wordt een lid aangewezen om hier op te letten. 
Sinds maart 2018 is er een vaste penningmeester, die voor onbepaalde tijd in aangesteld en die periodiek overleg heeft met het bestuur over de financien

Het bestuur wordt ook vertegenwoordigd in 2 commissies nl.

Muziek-commissie Themadienst-commissie
bestaat uit: Bestuurslid, Dirigent, combolid en 2 koorleden, Ze nemen zitting voor 4 jaar. bestaat uit: Bestuurslid, combolid en 2 of meer koorleden
Verspreid over het jaar proberen we maximaal 6 nieuwe nummers uit te zoeken, binnen het beschikbare budget Creatief meedenken over een te houden themadienst
Bijhouden van de repertoirelijst, die per Jaar wordt aangepast Creatief meedenken over een nieuwe themadienst
Het programma en liederenkeuze bij optredens samenstellen in overleg met de opdrachtgever. aangewezen taken uitvoeren in de dienst.
Paar keer per jaar vergaderen en verslag doen aan het bestuur . paar keer per jaar vergaderen
Nieuwe leden worden voorzien van een muziekmap.
Jaarverslag maken voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Verwijderen van bladmuziek uit het repertoire en het muziekarchief beheren.

iCagenda - Calendar